නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

ගෞතම සම්මාසම්බුදුරජානන් වහන්සේගෙන් ලත් ශ්‍රී සද්ධර්මය අප විසින් ලබා ඇති වටිනාම දායාදයයි. ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය අසා, විමසා, එහි හැසිරී සියලු දුකේ අවසානය වූ නිර්වාණය නම් වූ ක්ෂේම භූමිය වෙත ළඟා වීම ශ්‍රාවක වූ අපගේ අභිප්‍රායයි. අන් සියලු විද්‍යාවන් ඉක්මවා ඇති වටිනාකමකින් යුක්ත වූ විද්‍යාවන් විස්තර කෙරෙන, අති සූක්ෂම අර්ථ ඇත්තා වූ සම්මාසම්බුද්ධ භාෂිතය මතු උපදින සත්ත්වයන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස නිර්මලව රැක දීම අපගේ වගකීමයි.

එසේ වූ අපගේ අභිප්‍රාය සඵල කර ගැනුම පිණිසත්, එසේ වූ අපගේ වගකීම ඉෂ්ඨ කරලීම පිණිසත් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කෙරෙත්වා!

මෙම වෙබ් අඩවියේ එක් පසෙකින් සාකච්ඡා මණ්ඩපයකි. දහම් කරුණු සහ ශාසනයට අදාළ වෙනත් කරුණු ගැන සාකච්ඡා කෙරුමට එය භාවිතා කළ හැක. දහම් ලිපි ලිවීමට උනන්දුවන්නන් හට ඔවුන්ගේ නමින්ම එම ලිපි මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කෙරුමට ද අවකාශ සැලසේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ගිහි පැවිදි දෙපිරිසම පිණිසයි.

සංඝසාමග්‍රිය ඇති වේවා! බුදුසසුන රැකේවා! බොහෝ සත්ත්වයින් හට දහම් ඇස පහළ වේවා!