ලිපි

කෙතෙක් කරුණින් සංඝ සමගිය වේ ද?

Submitted by කමල් වික්‍රමනායක on සඳු, 09/20/2021 - 14:32
බුදුරජානන් වහන්සේ සංඝ සමගිය බෙහෙවින් වර්ණනා කොට තිබෙනවා. පහත දැක්වෙනුයේ ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ ඛුද්‌දකනිකායේ ඉතිවුත්‌තකපාළියේ එකකනිපාතයේ දුතියවග්ගයේ සඞ්‌ඝසාමග්‌ගි සූත්‍රයේ දැක්වෙන ගාථාවක්: ...