කෙතෙක් කරුණින් සංඝ සමගිය වේ ද?

Submitted by කමල් වික්‍රමනායක on සඳු, 09/20/2021 - 14:32

බුදුරජානන් වහන්සේ සංඝ සමගිය බෙහෙවින් වර්ණනා කොට තිබෙනවා. පහත දැක්වෙනුයේ ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ ඛුද්‌දකනිකායේ ඉතිවුත්‌තකපාළියේ එකකනිපාතයේ දුතියවග්ගයේ සඞ්‌ඝසාමග්‌ගි සූත්‍රයේ දැක්වෙන ගාථාවක්:

“සුඛා සඞ්ඝස්ස සාමග්ගී සමග්ගානඤ්චනුග්ගහො
සමග්ගරතො ධම්මට්ඨො යොගක්ඛෙමා න ධංසති
සඞ්ඝං සමග්ගං කත්වාන කප්පං සග්ගම්හි මොදතී”

“සඞඝයාගේ සමඟිය සැපයට හේතුවෙකි. සමගවූවනට අනුබල දීම ද සුව එළවන්නේ වේ.
සමගියෙහි ඇලුනා වූ, ධර්‍මයෙහි පිහිටි පුද්ගල තෙමේ නිවනින් නො පිරිහෙයි.
සඞ්ඝයා සමඟ කොට කල්පයක් දෙව්ලොවැ සතුටු වෙයි.”

සංඝ සමගිය යනු මහණුන් අතර පවත්නා හුදු රණ්ඩු නොකරගන්නා ස්වරූපයකට සීමා වූවක් නොවෙයි. සංඝ සමගිය සිදුවන්නේ ධර්මයෙන් විනයෙන්. කෙතෙක් කරුණින් සංඝ සමගිය වේ ද යන්න ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ අඞ්‌ගුත්‌තරනිකායේ දසකනිපාතයේ පඨමපණ්ණාසකයේ උපාලිවග්ගයේ සඞ්‌ඝසාමග්‌ගි සූත්‍රයේ සඳහන්ව තිබෙනවා.

සංඝ සමගිය කැමැත්තෝ ධර්මයෙන් විනයෙන් සංඝයා ඒකත්වයකට පැමිණීම බලාපොරොත්තු විය යුතුයි. ඒ සඳහා උත්සාහ ඇතිවෙත්වා!