කොන්දේසි

sasana.lk වසමට අදාළ වෙබ් අඩවිවල කටයුතු ගෞතම බුදුරජානන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයට විනයට අනුකූලව සිදුකෙරේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබ වෙත ගෙන එනුයේ කමල් වික්‍රමනායක විසිනි. ඔහුගේ තැපැල් ලිපිනය 41/1, රඹුක්කන පාර, මාවතගම වේ.